Η ανακύκλωση είναι η σύγχρονη περιβαλλοντική πρακτική διαχείρισης και αξιοποίησης των αποβλήτων και των αδρανών υλικών . Με αυτή την πρακτική εξοικονομούνται φυσικοί πόροι και μειώνεται το κόστος προμήθειας νέων υλών.

Η εταιρία μας προσφέρει υπηρεσίες όπως η συλλογή, μεταφορά, διαλογή και προσωρινή αποθήκευση μη επικίνδυνων αποβλήτων.Τα απόβλητα επεξεργάζονται και ανακυκλώνονται στην εταιρία μας και τα υλικά διαλογής των αποβλήτων προωθούνται σε αδειοδοτημένες και πιστοποιημένες εγκαταστάσεις ανακύκλωσης με σκοπό την εναλλακτική διαχείριση τους συνδράμοντας έτσι στην προστασία του περιβάλλοντος.

Τα υλικά που παράγονται από την ανακύκλωση και επεξεργασία των αδρανών υλικών (μπάζων) είναι άμμος Α’ , άμμος Β’ , χαλίκι 3Α και γαρμπίλι. Όλα τα υλικά που παράγονται μετά από την διαδικασία της ανακύκλωσης διατίθενται προς πώληση .